Wettelijke kennisgeving en RGPD

JURIDISCHE INFORMATIE

SIRET N°: 491 401 519 000 13 Handels- en bedrijfsregister van Chambéry.
KANTOOR VAN DE HOOFDSTUK : 89 Route des Marais 73790 Tours en Savoie
Intracommunautair BTW-nummer : FR 24 491 401 519
Registratienummer : IM073100039

ROYALTIES

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. De reproductie van het geheel of een deel van deze site op welke elektronische drager dan ook is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van mevrouw GIRARD Agnès, die u kunt contacteren op deze adressen: infos@montagnettes.com.

WEBSITE

Website hosting: Thuria.
Veilig surfen door Comodo (Sectigo SSL-certificaat).
Beveiligde online betaling door Ogone.

FOTOKREDIETEN

Studio Bergoend ©Thiébaut ©Thuria @Alpcat ©A.Parant ©S.Parant ©S.Candé ©C.Tatin ©P.Lebeau ©Thankfifi ©Thankfifi ©Photolia ©Photostock ©Tignes ©Val Thorens ©Les Menuires ©La Plagne

Wij herinneren u eraan dat de foto's en kaarten die zichtbaar zijn op de website montagnettes.com "niet contractueel" zijn.

TOEGANG SITE

De gebruiker van deze site erkent over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken. MGT.COM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elementen die buiten haar controle vallen en voor enige schade die kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker en in het bijzonder zijn of haar computers, software, netwerkapparatuur en enig ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of informatie. Gebruikers worden eraan herinnerd dat het frauduleus betreden van of blijven zitten in een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, of het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbaar zijn.

SITE'S INHOUD

MGT.COM behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Bovendien wijst MGT.COM alle verantwoordelijkheid af in geval van vertraging, fout of weglating in de inhoud van deze pagina's, evenals in geval van onderbreking of niet-beschikbaarheid van de dienst. De reproductie van de teksten op deze site op papier is toegestaan, met name voor educatieve doeleinden, mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
- vrije verspreiding
- respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten: geen enkele wijziging of aanpassing
- duidelijk en leesbaar citaat van de bron in de volgende vorm, bijvoorbeeld: "dit document is afkomstig van de MGT.COM-website: www.montagnettes.com. Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt". Het internetadres van de MGT.COM-website moet in de referentie worden opgenomen.
Voor andere toepassingen kunt u ons raadplegen.

Wij herinneren u eraan dat de foto's en kaarten die zichtbaar zijn op de website montagnettes.com "niet contractueel" zijn.

HYPERLINKS

De site www.montagnettes.com bevat hypertekstlinks die toegang geven tot sites die niet door MGT.COM worden gepubliceerd. Bijgevolg kan MGT.COM niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waartoe de internetgebruiker toegang heeft.
Voor het creëren van hyperlinks naar de site www.montagnettes.com is de voorafgaande toestemming van de uitgever vereist.

NOMINATIEVE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERZAMELD

Alle gegevens die op deze site worden verzameld, op welke manier dan ook, zijn voor het exclusieve gebruik van MGT.COM. U beschikt echter over een recht op informatie en correctie van de gegevens die op u betrekking hebben volgens de bepalingen van artikel 34 van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens en vrijheden: gunstig advies van de CNIL (1158742).

COOKIE BELEID

Wij gebruiken cookies wanneer u onze websites bezoekt om uw gebruikerservaring te optimaliseren, de relatie te personaliseren en het websiteverkeer bij te houden (via Google Analytics-diensten). Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website (prestaties, laadtijd van bezochte pagina's...) of de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes, steeds met de bedoeling uw ervaring te verbeteren. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, zult u niet van deze functies kunnen profiteren. De bewaarde informatie mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Gebruikte cookies :

- Site performance cookies. Prestatiecookies stellen ons in staat onze website te optimaliseren en technische problemen op te sporen die u mogelijk ondervindt. Zij stellen ons in staat informatie te verzamelen over hoe u de site gebruikt, zoals het aantal bezoeken per pagina, het aantal weergegeven foutmeldingen, de tijd die op een pagina wordt doorgebracht, of het aantal kliks op een deel van de site. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

- Kenmerken cookies. Met deze cookies kan de site de keuzes die u hebt gemaakt (zoals uw gebruikersnaam, taalkeuze of regio) onthouden en nauwkeurigere en persoonlijkere functies bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om door de gebruiker aangebrachte wijzigingen, zoals tekstgrootte of lettertype, te onthouden. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te verlenen die u hebt aangevraagd, zoals het bekijken van een video of het achterlaten van een reactie op een blog. De door deze cookies verzamelde informatie kan worden geanonimiseerd en kan uw surfactiviteiten op andere sites niet traceren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het ontvangen van dergelijke cookies op uw apparaat.

- Reclamemarketingcookies. Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op het web om u advertenties aan te bieden die op u en uw interesses zijn afgestemd. Ze helpen ook om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt te beperken en helpen ons de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te meten. Zij worden gewoonlijk geïnstalleerd door reclamenetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Zij onthouden bezoeken aan een site en delen deze informatie met andere bedrijven (zoals adverteerders). Gerichte of reclamecookies zijn vaak gekoppeld aan de sitefuncties die door het partnerbedrijf worden aangeboden. De informatie wordt verzameld en gedeeld met derden om oplossingen voor doelgroepbenadering en -optimalisatie te bieden voor adverteerders en uitgevers. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en aan de hand van de verzamelde gegevens kan geen persoon worden geïdentificeerd.

- Cookies van websites van derden en sociale netwerken Onze website bevat links en/of inhoud naar andere websites en sociale netwerken, en wij weten niet welke cookies door deze websites en sociale netwerken worden gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie die deze sites en sociale netwerken van derden verstrekken over hun eigen cookies.

RGPD

Wij eisen van alle leveranciers en dienstverleners dat zij zich verbinden tot naleving van de RGPD-regelgeving inzake uw persoonsgegevens. Onze dienstverleners en derde partners zijn verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Delen van gegevens met derden en onderaannemers: Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onze technische partners, zakenpartners of betalingspartners. Deze verdeling is echter contractueel beperkt tot de vastgestelde specificaties.

Overeenkomstig de GDPR heeft u het recht de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot uw persoonsgegevens (art. 15 GDPR), rectificatie (art. 16 GDPR) of wissing (recht om te worden vergeten, art. 17 GDPR) te verzoeken, of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 18 GDPR) en het recht op overdraagbaarheid van dergelijke gegevens (art. 20 GDPR). U kunt dit verzoek sturen naar infos(@)montagnettes.com

Indien u bezwaar maakt, zullen uw gegevens niet langer worden verwerkt, behalve in het geval van wettelijke vereisten van het tegendeel, van een bewerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, van informatie die noodzakelijk is voor de verdediging van een rechtsvordering of indien uw fundamentele rechten en vrijheden niet in het gedrang komen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. In het geval van gegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Er zij op gewezen dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft voor de verwerking die vóór de intrekking op deze grondslag heeft plaatsgevonden.

Deze rechten worden uitvoeriger beschreven op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.cnil.fr.

U kunt ook aanvullende rechten hebben op grond van uw nationale wetgeving, zoals het recht om instructies op te stellen voor het bewaren, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Wat telefonische colportage betreft, beschikt u over een specifiek recht van verzet door u in te schrijven op de bloctelijst (http://www.bloctel.gouv.fr/)

VERBINTENISSEN INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

groupe Montagnettes verbindt zich ertoe een hoog niveau van bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens van zijn klanten, prospecten, gebruikers van zijn websites: website, mobiele site, e-commercesite, toepassingen en elke andere persoon van wie het persoonsgegevens verwerkt.

groupe Montagnettes verbindt zich ertoe de regelgeving na te leven die van toepassing is op elke verwerking van persoonsgegevens die zij uitvoert:

- Uw persoonsgegevens worden rechtmatig, eerlijk en transparant verwerkt;
- Uw persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en worden vervolgens niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;
- Uw persoonsgegevens worden adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
- Uw persoonsgegevens zijn nauwkeurig en worden bijgewerkt en alle redelijke maatregelen worden getroffen om onjuiste gegevens onverwijld te wissen of te corrigeren, rekening houdend met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

groupe Montagnettes past passende technische en organisatorische maatregelen toe om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico dat inherent is aan haar verwerkingsactiviteiten, om te voldoen aan de wettelijke voorschriften en om de rechten en gegevens van betrokkenen vanaf het begin van de verwerkingsactiviteiten te beschermen.

Bovendien legt groupe Montagnettes contractueel hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens op aan zijn onderaannemers (dienstverleners, leveranciers, enz.).

Waarom gegevens verzamelen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor reserverings- en aankoopdoeleinden (levering van diensten, specifieke diensten en producten), klantenwerving, getrouwheid, animatie, commerciële informatie, tevredenheidsonderzoeken, organisatie van wedstrijden, nieuwe diensten en producten om uw klantenervaring binnen onze vestiging te verbeteren, statistische studies, aanwerving, dienst na verkoop, behandeling van uw verzoeken en/of klachten. Naast de gevallen waarin uw toestemming is verkregen (met name om u gepersonaliseerde aanbiedingen toe te zenden), is de verwerking van uw gegevens voor de verschillende hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk:

- Om de uitvoering van het dienstverleningscontract te verzekeren;
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- Met het oog op de rechtmatige belangen die door onze vestiging worden nagestreefd (met name om nieuwe diensten en aanbiedingen te ontwikkelen, de klantenservice te verbeteren, etc.).

In het bijzonder worden uw gegevens gebruikt:

- Om u in staat te stellen gebruik te maken van alle diensten die beschikbaar zijn op de website van ons etablissement, zijn mobiele site, zijn winkel en zijn mobiele applicaties: creatie van een gebruikersaccount, e-nieuwsbrief, beheer van reserveringen, bijstand en klachten, beheer van getrouwheidsprogramma's, enz.
- Om u in staat te stellen te navigeren op onze websites;
- Om onze informatie, kennisgevingen, aanbiedingen en andere vormen van dienstverlening af te stemmen op uw interesses;
- Om de afwikkeling van administratieve formaliteiten met betrekking tot reserveringen en aankopen te vergemakkelijken.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

groupe Montagnettes verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De bewaartermijnen worden vastgesteld naar gelang van de doeleinden van de door groupe Montagnettes uitgevoerde verwerking en houden met name rekening met de toepasselijke wettelijke bepalingen die voor bepaalde categorieën gegevens een precieze bewaartermijn opleggen, de eventuele toepasselijke verjaringstermijnen en de aanbevelingen van de CNIL betreffende bepaalde categorieën van gegevensverwerking.

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

- Ontvangers van uw gegevens
De gegevens die op onze website, mobiele site, e-commerce site en mobiele applicaties worden verzameld, kunnen worden meegedeeld aan ons interne personeel of aan zijn ondersteunende dienstverleners (onderaannemers, dienstverleners, banken), in het kader van de uitvoering van alle of een deel van de hierboven vermelde diensten. Wij herinneren u eraan dat groupe Montagnettes in dit verband van zijn dienstverleners verlangt dat zij strikte maatregelen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming toepassen.

- Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie
Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Indien dit het geval is, zal groupe Montagnettes alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze internationale doorgifte van gegevens een passend niveau heeft en voldoende waarborgen biedt inzake beveiliging.

Hoe oefent u uw recht op toegang en verwijdering uit?
Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u te allen tijde uw recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de u betreffende gegevens uitoefenen, alsmede uw recht op beperking van en verzet tegen de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Bovendien hebt u het wettelijke recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw persoonsgegevens.

Voorts kan eenieder die minderjarig was op het tijdstip waarop zijn persoonsgegevens werden verzameld, verzoeken dat deze gegevens zo spoedig mogelijk worden gewist.

Deze rechten kunnen per post worden uitgeoefend op het volgende adres:
Groupe Montagnettes
89 Route des Marais - Porte de Tarentaise
73790 Tours en Savoie

infos(@)montagnettes.com

In dit verband verzoeken wij u vriendelijk uw verzoek vergezeld te doen gaan van de voor uw identificatie noodzakelijke gegevens (naam, voornaam, e-mail) en van alle andere informatie die nodig is om uw identiteit te bevestigen. U hebt ook het recht beroep aan te tekenen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés in geval van een inbreuk op de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met name op de RGPD.

Boek
een jaren

De velden "Aankomstdatum" en "Vertrekdatum" zijn verplicht.